• Đăng ký tài khoản
  • Đăng nhập và khai báo hồ sơ
  • Thanh toán phí, lệ phí
  • Nhận kết quả
Công dân, Doanh nghiệp khai thác Dịch vụ công trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến hoặc khai thác trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công
27
06

Thông báo nghỉ lễ 2/9

Chào mừng kỷ niệm ngày quốc khánh 2/9, Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ tạm dừng việc tiếp nhận, trả kết quả từ ngày 31/08/2019 đến ngày 02/9/2019.

27
06

Thông báo về việc trả kết quả qua đường bưu chính công ích

Từ ngày ./ / 2019 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích. Công dân khi có...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN